Ubezpieczenia wypadkowe

Określone zdarzenie uważa nieszczęśliwy

Samo pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie jest jednoznacznie definiowane w ustawach regulujących ubezpieczenia. Określone zdarzenie uważa się za nieszczęśliwy wypadek o ile wywołane jest przez czynnik zewnętrzne oddziaływujące na osobę, występuje wbrew woli poszkodowanego, jego charakter jest nagły i niespodziewany oraz powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć. Aby zaistniał nieszczęśliwy wypadek konieczne jest nastąpienie związku pomiędzy zdarzeniem a skutkiem, w tym przypadku uszkodzeniem ciała.

Sprawa komplikuje sytuacji ubezpieczenia

Zgodnie z przyjętą w 2002 roku ustawą dotyczącą ubezpieczeń społecznuych i związanych z nimi wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, wysokość składki na tego typu ubezpieczenie uzależniona jest od wielkości zakładu pracy, zagrożeń zawodowych i ich skutków. Składki są ustalane na każdy kolejny rok płatniczy a pracodawcy dzieleni są na dwie grupy:

  • zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób
  • nie mniej niż 10

W pierwszym przypadku stopa procentowa składki ubezpieczeniowej jest stała i zawsze wynosi 50% najwyższej stopy procentowej szacowanej na dany rok. Sprawa bardziej się komplikuje w przypadku ubezpieczenia wypadkowego dla co najmniej 10 osób. Tu stopa procentowa składki jest wielorako zróżnicowana ze względu na kategorię ryzyka działalności w jakiej jest zatrudniony pracownik. Zakres pojęć zawodów, prac wysokiego ryzyka jest ustalany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na okres trzech lat składkowych. Lista ta powstaje w oparciu o zbiór danych dotyczących poszkodowanych w wypadkach przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych oraz zatrudnianych w warunkach zagrożenia.

Konsekwencje niezapłacenia składek